Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

?стазды? еткен жалы?пас, ?йретуден бала?а…

11.10.2013

Біз М??алім деген с?зді жиі айтамыз, біра? ол кісіні? бізді? ?мірімізде алатын орны туралы ойлана бермейміз. К?птеген адамдар м??алім деген тек маманды? ?ана емес, миссия екендігімен келіседі. ?йткені бізді т?л?а ретінде е? алдымен о?ы?ан мектебіміз бен м??алімдеріміз ?алыптастыр?ан болатын. Б?бектерді білім ?леміне жол бастап, оларды? адами ?асиеттеріні? дамуына ?сер етіп, болаша?тарыны? негізін ?алайтын талантты м??алімні? е?бегін аса жо?ары ба?аласа? арты? болмас. О?ушыларыны? ба?ытты болып ?суі ?шін м??алімдер оларды? ?рбіреуіне ?аншама к?ш, е?бек, жаны мен шыдамдылы?ын ж?мсайды. К?н сайын м??алім ?з білгенін о?ушыларыны? бойына сі?іре береді.

О?у-білімді о?ушыларды? барлы?ыны? бойына сі?іру о?ай емес. Ал білімді ?лкен ы?ыласпен игеріп, оны кітап мен ?мірден білім??марлы?пен табуды ?йрету одан да ?иын. Бала?а ?лем есігін аша келе, м??алім баланы сол ?лемде ?мір с?руге ?йретеді. М??алімні? ж?регі баланы? м?мкіндіктеріне ж?не ?зіні? баланы д?рыс жол?а ба?ыттау м?мкіндігіне деген сенімін еш уа?ытта жо?алтпайды.

М??алімдер к?ні

Атал?ан мереке б?кілхалы?ты? болып кеткен, ?йткені еліміздегі ?рбір адам мектеп табалдыры?ын аттайды. Мектеп адам?а ?мір с?руге ?ажеттіні? барлы?ын береді. Парта?а отырысымен о?ушылар ?міт, ?уаныш, ?рей сия?ты сезімдерді бастарынан кешіреді. Олар ?лкен ?мірге мектепте ?йренген білімдерімен ая? басады.

?азіргі та?да мектепте ж?мыс істеп ж?рген адамдар болаша? ?шін ж?мыс жасайды. Олар сол болаша? ?шін жауапты. ?мір жолында сынып ішіне ?ызы?ушылы?, махаббат ж?не ?рине сол махаббат сезімімен к?мкерілген о?у-білімді ала келетін м??алімді кезіктірген адам ерекше ба?ытты. М??алімні? адамгершілігі о?ушыларыны? ж?регінен міндетті т?рде орын алады.

М??алімдер к?ні ?тіп кеткенімен ауада ?лі-де мереке тынысы білініп т?р. Барлы?ы атал?ан к?нді ?уанышпен еске алып, ?з ?серлерімен б?лісуде.

Бас?аша ?алай болуы м?мкін?! О?ушылар бізді? м??алімдерді мектепті? кіре берісінен г?лдермен, шарлармен ж?не саз ?уенімен ?арсы ал?ан болатын. Б?л к?ні м??алімдерді к?птеген ?ызы?ты іс-шаралар мен тосын сыйлар к?тіп т?рды. Барлы?ы флешмоб, саба?тар, ойындар сия?ты іс-шаралар?а ?атысты. ?зін-?зі бас?ару к?нін барлы?ы та?атсыздана к?ткен еді. 11-сынып о?ушылары м??алімдер болып, саба? ж?ргізді.

Мектепті м??алімдерсіз бас?ару ?алай екен?! М??алімдер ?здеріні? о?ушы кездерін еске т?сіріп, тентектік жасап, к??іл к?теріп, билеп, ойна?ан болса, 11-сынып о?ушылары б?л к?ні ?здерін ересектеу, байсалдыра?, а?ылдыра? сезінген болатын.

Мерекелік к?н концертпен ая?талып, мектеп директоры м??алімдерді мейрамдарымен ??тты?тады. Мектеп сахнасында ?ндер айтылды, аспапты? музыка ойналды, драма ?йірмесіні? ?ойылымы тамашаланды, 11-сынып о?ушыларыны? ??тты?таулары ты?далды. Концерттен к?рермендер-де, концертке ?атысушылар да жа?сы ?сер алды.

Б?л к?ндері к?птеген елдерде м??алімдерге ??рмет к?рсетілді. ?р мерекені? ?з тарихы бар. Б?л мерекені? шы?у тарихы ?те ?ызы?ты. Барлы?ы 1944 жылы Америкада, д?лірек айтса? А?Шта басталды. Арканзас штатыны? (кішкентай Элли ?ызды? Оз еліне ?айдан ?шып бар?аны естері?ізде ме?) ?арапайым да жігерлі м??алімі Вашингтон?а саясаткерлер мен шенеуніктерге арнаулы ?тініш жаз?ан екен. Арнаулы ?тініште ол, А?Ш м??алімдеріне ??рмет к?рсетуді ?сын?ан болатын, тек 1953 жылы М??алімдер к?ні мемлекеттік-де?гейде аталып ?тілді.

А?Штан кейін б?л мерекені КСРОда да мемлекеттік-де?гейге к?теру туралы шешім ?абылданды. Мереке 1965 жылы КСРОны? Жо?ар?ы Ке?ес Президиумыны? жарлы?ымен бекітілді. Б?л мерекені ?азанны? бірінші жексенбісінде тойлай бастады.

Бразилияда б?л мереке 15 ?азанда, Польшада 14 ?азанда аталып ?теді. ?лыбританияда бас?а да к?птеген Еуропа елдерінде сия?ты М??алімдер к?ні 5 ?азанда тойланады. Мерекені? ?ай к?ні тойланатыны аса ма?ызды емес шы?ар, ?йткені мектеп балаба?шадан басталады да, еш?ашан ая?талмайды ?ой.

М??алім маманды?ы -ауыр маманды?. Ол адамнан тек аса жо?ары білімді ?ана емес, сонымен ?атар рухани к?ш пен табандылы?ты ж?не батылды?ты да талап етеді. Сонды?тан б?л маманды? е? ?ызы?ты да шы?ар.

Барлы? м??алімдерді к?сіби мерекелерімен ??тты?таймыз! Балаларды т?рбиелеу сия?ты текті ж?мыста шы?армашылы? табыстар тілейміз!

Касеинова А.А.
Директорды? студенттермен ж?мыс жасау ж?ніндегі орынбасары

    

    

    


Талдама
мен қолдау