Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

«Мастер мен Маргарита» Мирас сахнасында

«Мастер мен Маргарита» Мирас сахнасында 13.11.2013

“Талаптарды оятайы?, саналы ма?сат ?ояйы?, ??ралдарды ашайы?,
энергиямызды ?оз?алтайы? – игі істер ?здігінен пайда болады”

К.Ушинский.

Аз?ынды? пен ?атыгездікті? к?шейе т?скен ы?палына ?арсы т?ру ?шін бала жаны ?з рухани ке?істігінде тазалы? пен ас?а? шы?армашылы? ?рекетке з?ру. Егер мектепте бала та?дырына енжар емес педагогтар ж?мыс істеп, оларды парасатты басшылы? ?олдап отырса, онда ?ашан да жалынды, тап?ыр ?рі дарынды о?ушылар табылады. Сондай-а? м?ндай ?жымда еш?ашан зерігу, жал?аулы? ж?не рухсызды? салтанат ??ра алмайды.

«Мастер мен Маргарита» ?ойылымын ?ою идеясын мен бірнеше жыл бойы ойлап ж?рген едім. ?те ?ыс?а кезе? ішінде (?ш апта) біз 12 негізгі к?ріністі дайындап, ?ою?а ?ол жеткіздік. Жа?аны? б?рі, ?лбетте, ?детте к?м?н, сын ж?не ?арама-?арсы пікірлер тудыратыны т?сінікті.

Б?л ?ойылым балалар?а ?здеріні? бойында?ы таби?ат сыйла?ан ?абілеттерін тану?а, ?з-?здерін естіп, т?сінуге м?мкіндік ашты. Б?рын еш ?нерімен к?зге т?спеген балалар, Йешуа, Коровьев, Воланд ж?не т.б. р?лдерін ойнап, осы к?нні? ?а?армандарына айналды, ж?не е? бастысы осы ж?лдызды с?ттері оларды? ?мірбаяндарына м??гіге са?талды. ?ойылым кезінде ?лдар мен ?ыздарды? бойында шы?армашылы? биіктерді? к?рінгені соншалы?, зал ду ?ол шапала?пен д?ркіреп отырды. ?ойылым шайтанны? ?лы балымен ая?талды, м?нда актерлер вальс биледі. О?ушылар вальс, фокстрот билеу барысында, романстар ты?дап, Бетховенді, Штраусты, Вивальдиді ты?дай отырып, рухани баи т?сті, тазара т?сті, ?айырымды бола т?сті деп сенгім келеді.

?р т?рлі к?тпеген жа?дайлар жас актерлерді ерекше адам сенгісіз жасампазды?, бірлік таныту?а итермеледі, оларды? бойында орта? іске деген жауапкершілік ту?ызды, жолдасты? ж?рдемді сезінуге к?мектесті, бір-біріне деген ал?ыс пен ??рмет сезімдерін ту?ызды. Бізді? студенттерімізге ерекше ал?ысымды білдіргім келеді, олармен ж?мыс істеу же?іл ?рі ?ызы?ты болды.

Анатолий Владимирович Кузнецовке жеке ризалы?ымды білдіремін.

Орыс тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі
Игенберлина ?ызгалда?


Талдама
мен қолдау