Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Ж?лдызды ток-шоу

31.10.2013

31 ?азан к?ні «Мирас» мектебінде ?нер фестивалі аясында 6–10 сынып о?ушылары мен белгілі ?аза?станды? ?ртістерді? ?атысуымен ток-шоу ?тті. Б?л к?ні бізге келіп ?уант?андар: опера ?ншісі Г?лжанат Сапа?ова ж?не скрипкашы Д?йсен Ілияс. Ток-шоуды география п?ніні? м??алімі ж?не «О?ыту т?сілдері» ББ Лидері Майра Адыр?ызы ж?ргізді.

Конференцияны? басында ж?лдызды ?она?тар ?здерін таныстырды да, ?здері та?да?ан шы?армалардан ?зінді келтіріп, ?здеріні? шеберлігін к?рсетті. ?ртістерді? ?ыс?а ?ойылымы студенттерді? ?ызы?ушылы?ы мен назарын арттырды. О?ушылар ?она?тарды с?ра?ты? «астында ?алдырды» ж?не ж?лдыздармен с?хбат?а ?уана ?атысып отырды. Студенттер ?ялмастан ж?лдыздарды? музыла? карьерасы туралы ?ана емес, оларды? ?ызы?ушылы?тары мен армандары туралы да с?рап жатты.

10 сынып о?ушысы Ануарды?: «Сіз ?зі?ізді жетілдіріп, жа?а биіктерге ?ол жеткізгенде ?андай сезімде боласыз?», деген с?ра?ына Ілияс Д?йсен былай деп жауап берді: «Шынды?ын айт?анда б?л алдын ала ?зім-де білмейтін сезім. Б?л сезім ?уаныш сезімі бола ма, ?лде к?йініш сезімі бола ма, еш?ашан алдын ала біле алмаймыз. Жа?а биіктер, жа?а т?жірибе т?різді, ?лкен жан тебіреністерін тудыруы да м?мкін, кейде ??лазу?а алып келуі-де м?мкін. Алайда жеткен жерде то?тау?а болмайды, ?сіресе ?ртістерге. Кемелдікті? шегі жо?!».

6 сынып о?ушысы Рауан ?те ?ызы?ты с?ра? ?ойды: «Егер Сізді? ?мірді екінші рет ?айта с?руге м?мкіндігі?із болса, ол ?андай болар еді». ?она?тар с?ра?ты? ерекшелігіне та? ?алды ж?не б?л с?ра??а ?уана жауап берді: «Мені?ше, мен музыкант болмасам, на?ты айтарым барлы? ?мірімді киномен байланыстырар едім. Б?ны мені? арманы? деуге болмас, біра? ма?ан ыл?и актер маманды?ы ?найтын», — деді Ілияс Д?йсен. «Мен б?рын да осы туралы ойлан?анмын. Мені? ойымша, Алла ма?ан дауыс сыйламаса, мен спорт?а барар едім!», — деп б?лісті ?з ойымен Г?лжанат Сапа?ова.

Оны? алдында опера ?ншісі бос уа?ытында ж?зумен айналысатынын ж?не та?ауда ?йелдер арасында?ы армреслинг чемпионатында же?імпаз бол?анын айт?ан еді. Б??ан ?зі-де та? ?ал?ан екен ж?не ?зіні? же?ісіні? себебін хауызда жиі ж?зетінімен байланыстырады.

«Сыр-с?хбат» ая?тал?аннан кейін, ?она?тар бізге та?ы бірде?е, біра? б?л жолы «экспромтпен» орындап беруден бас тарт?ан жо?. Ж?лдыздар барлы?тарын ?здеріні? орындаушылы? шеберліктерімен ?уантты, ал оны? есесіне аплодисменттер мен жас буынны? мойындауына ие болды.

Алайда, біз сондай с?йіп ты?да?ан ?она?тарымыз ??р ?ол келмеген болып шы?ты, Г?лжанат Сапа?ова мен Ілияс Д?йсен студенттерге арнап ?здеріні? ?олта?балары бар ?нер туралы кітаптар дайындап ?ойды да, оларды с?ра?тары ?на?ан о?ушылар?а тарту етті. Рауан мен Ануарды? с?ра?тары ерекше ж?не е? есте ?аларлы? с?ра?тар болып аталды. Ток-шоуды? со?ында Шербет Сейфоллаевна ша?ырыл?ан ?она?тар?а сыйлы?тар табыс етіп, олар?а ж?не кешті? ?йымдастырушыларына арнап ал?ас с?з с?йледі.

Шынды?ын айт?анда, б?л кеш ма?ан ерекше ?сер берді. Сондай биік-де?гейдегі ?ртістерді? бізден ?ол созым жерде отыр?аны сондай м?мкін емес болып к?рінді. Б?л іс-шараны? біз ?шін ма?ыздылы?ыны? себебі, сонымен ?атар, ?р?айсымыз ?зіміз ?шін жа?а ж?не пайдалы бір н?рсе ал?анды?ымыз. Ендеше, бізді? м??алімдерімізді? е?бегі та?ы да зая кеткен жо?!

Полина, 9 сынып


Талдама
мен қолдау