Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Назираны? же?ісі

Назираны? же?ісі 28.02.2014

Жылы шырайлы келбетімен барлы?ын баурап ал?ан, ?зілді жа?сы т?сінетін, а?жар?ын ?ыз жас журналистерді? с?ра?тарына сыпайы жауап беріп отырды.

Б?л — Мамытбекова Назира. Назира химия п?ні бойынша ?ткен ?ылыми жобаларды? Республикалы? жарысында ж?лделі ?шінші орынды же?іп алып медаль мен дипломмен марапатталды. Сонымен ?атар, ол UNESCO-ны? «Зерттеуде жа?а технологиялар мен ?дістерді ?олдан?аны ?шін» номинациясы бойынша сертификат пен диплом иегері.

М??алімдерді? айтуы бойынша Назира сыпайы, к?п с?йлемейтін, турашыл ж?не талапты ?ыз. Ол саба?ты? та?ырыбы ?аншалы?ты к?рделі болса да, ?рдайым дайындалып келеді. Назира (арабша — к?реген, болжа?ыш) ?зіні? ж?ріс-т?рысымен, сыпайылы?ымен, с?йкімділігімен ол орындай алмайтын міндеттерді? жо? екендігін к?рсетеді! Е?бек пен зейін о?ан к?птеген ма?саттар?а жетуге к?мектесті. Елімізді? о?т?стік астанасы Алматы ?аласында ?ткен ?ылыми жобаларды? Республикалы? жарысында к?рсеткен ?нері оны? е? ?лкен же?істеріні? бірі болды.

Назираны? ал?аш?ы ?стазы, Надежда Владимировна, ?зіні? о?ушысы туралы с?йсініп айтты. Назира бастауыш мектепті? ?зінде-а? білімге ??марлы?ымен, зерттеу ?рекетіне деген ?ызы?ушылы?ымен ерекшеленгенін айтып берді. Надежда Владимировна: «Назира бізді? мектепке келген бетте мен оны? бойынан сыпайы, кішіпейіл, аздап ?зіне сенімсіздеу, біра? жауапкершілігі мол ?ызды? ?асиеттерін к?рдім. Уа?ыт ?ткен сайын Назира ашылып, ?зіні? таланттарын к?рсете бастады. Ол біліммен сусындап, барлы? пікірталастар?а белсенді ?атысып отырды. Бастауыш мектепте ?ткізілген к?рмеде барлы?ын ?зіні? суды тазарту бойынша жасал?ан т?жірибелеріні? н?тижесін к?рсетіп, ты? жобасымен та??алдырды! Та?ырып ашылды, ?ызы?ты болды. Жоба керемет болып шы?ты! Сонымен бірге Назира ?зіні? сыпайылы?ы мен жауапкершілігіне ?арамастан, бас?а да балалар сия?ты ?деттен тыс ?рекеттерге баратын. Дегенмен сол кезді? ?зінде-а? ?иын жа?дайлардан шы?уды? амалын тауып, ??рдастарымен жанжал?а т?спейтін»,-деп, есіне т?сіреді.

Химия п?ніні? м??алімі Алия Суртаевна Назираны? бірінші саба?тардан-а? ?зіні? химия п?ніне деген ?абілеті мен ?ызы?ушылы? танытуымен ерекшеленгенін есіне т?сіреді. «Назира жетінші сыныпта о?ы?ан кезде, саба??а деген ынтасымен, берілген тапсырмаларды шапша? орындауымен та??алдырды. Сегізінші сыныпта оны? шынайы ?абілеті мен талаптануын к?рген кезде, Назираны п?н олимпиадасы мен ?ылыми жоба жасау сия?ты ?ылыми зерттеушілік ж?мыс?а ?атыстыру туралы ой туды».

Журналистика ?йірмесіні? ?атысушыларын Назираны? жобалы? ж?мысы ?те ?ызы?тырды:

— Назира, жоба?а ?атысу Сізге ?ызы?ты болды ма?
— И?, ?рине! Ма?ан барлы?ы ?ызы?ты болды. Ж?мыс барысы, жобаны ?ор?ау, жа?а танысты?тар. Ж?мыс барысы ?те ?за? бол?анымен, ма?ан барлы?ы ?нады.

— ?шінші орын иегері екені?ізді естіген кезде, ?андай сезімде болды?ыз?
— ?зімні? н?тижем туралы естеген кезде, мен ?те ?уанышты болдым. Мен бірінші орын алу?а ?міттенгенімді жасырмай-а? ?ояйын! Дегенмен ?шінші орынды да ?анжы?а?а байлау соншалы?ты о?ай бол?ан жо?, — деп Назира жымиды. Жобаларды ?ор?ау?а 700-ден астам адам ?атысты, ?р т?рлі п?ндер бойынша шамамен 500 жоба ?ткізілді. Сол жобаларды? тізімін к?збен ж?гіртіп ?ткеннен-а? б?секелестікті? ?аншалы?ты жо?ары ж?не к?рделі екенін т?сіндім. Республикалы? жарыс?а ?атысушыларды? к?бі ?те к?шті жобалармен келген болатын, сонды?тан, ?шінші орынды иелену мен ?шін ма?ызды о?и?а. Біра? мен осы же?іспен то?тап ?алмаймын.

— Химия п?ні бойынша жоба ж?мысымен айналысу?а Сізді кім немесе не шабыттандырды?
— Ма?ан б?л п?н ?р?ашан ?найтын. Мені? бойымда жоба?а дейін ?рдайым шабытты? бір б?лігі бол?ан шы?ар, сонды?тан то?ызыншы сыныпта ма?ан осындай ?сыныс жаса?ан кезде, мен ?уанып ?алдым. Шабыттандыр?ан кім дейсіздер ме? Мені? ойымша, е? алдымен — мені? отбасым ж?не мені? ?ылыми жетекшім Алия Суртаевна, ол кісіні? к?мегінсіз б?л жа?дай мені? ?олымнан келмеуші еді.

— Жоба бойынша ж?мыс жасап, оны ?ор?а?ан кезде, ?зі?із ?шін ?андай жа?алы? ашты?ыз?
— Е? алдымен «Стеарин ?ыш?ылында?ы тиосемикарбазид ерітіндісімен полиметал рудасында к?місті экстракционды-спектроскопиялы? аны?тау» атты жобам туралы к?п н?рсе білдім. Жобамен ж?мыс кезінде ал?ан білімім мен ?шін ?те ма?ызды. Конференция?а ?атысу барысында ал?ан жеке т?жірибем-де, сынды д?рыс ?абылдай білу ж?не ке?естерге ??ла? асу ?абілетіні? ма?ыздылы?ын т?сіну-де мен ?шін ма?ызды болып табылады.

Ма?ан мені? ж?мысым туралы ?діл?азылар ал?асыны? пікірі ?те ма?ызды: Презентация ая?тал?ан кезде олар жоба туралы ?з к?з?арастарымен б?лісті ж?не кейбір ?ателерімді т?зетіп, кейбір жа?а н?рселер ?осып оны б?дан да жа?сы ж?не ?ызы?тыра? ету ?шін не істеу керек екенін айтты.

Сауалнама ая?талатын кез болды, біра? балаларды? к??ілі тыншымады. С?ра?тарды жаудыра берді.

?ызу ??гімеге ?арап отырып, мен оны? с?ттілігіні? сыры неде екенін т?сінуге тырыстым. Назираны? айтуы бойынша, оны? ?кесі мектеп о?ушысы бол?ан кезінде химия?а ?ызы?ып, осы салада?ы ?р т?рлі бай?аулар мен олимпиадаларды? ?атысушысы болыпты. Сонды?тан химия Назираны? «?анында» деуге-де болады. М?мкін болаша?та ол химия факультетіне т?скісі келер. Уа?ыт к?рсете жатар. Ал б?гін, жас журналистермен сауалнама кезінде ол ?зіні? жобалы? ісін одан ?рі жал?астырма? екенін ж?не наурыз айында Грузияда?ы халы?аралы? ?ылыми жобалар бай?ауында бізді? мектебімізді? ж?не бізді? ?аламызды? атынан шы?атынын айтты. О?ушылар шын ж?ректен оны? алда?ы зияткерлік тартысына с?ттілік тіледі. Ал мен болсам, алда?ы бай?ауда Назираны? ба?ы жанатынына сенімдімін. Себебі ол е?бек?ор ?рі талапты — же?імпаздар на? сондай болма?!

С?ттілік тілейміз, Назира!

Полина Чумакова, 9 сынып


Талдама
мен қолдау