Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Негізгі мектепте ?ткен «Адам - Жасампаз» ?С к?ні

Негізгі мектепте ?ткен «Адам - Жасампаз» ?С к?ні 17.02.2014

«Жасампазды? — ?стіміздегі ж?зжылды? жастарыны? ба?ыты осы. Осы с?з ?андай ма?ына беретінін ойлап к?рді?іздер ме? «Жасампазды?» деген осы бір сырлы с?з ?андай м?н береді? Астана ?. Халы?аралы? «Мирас» мектебіні? студенттері осы с?ра?тар?а жауап берді.

Д?йсенбі — бірінші о?у к?нін студенттер ?деттен тыс бастады. ?деттегі он минутты?ты? орнына олар ?р т?рлі с?ра?тар?а жауап беріп жаты. Мысалы, неліктен гольф-клубтар сола?ай жатты?тырушыларды ба?алайды? Немесе, Анри Руйаны? «?олдар» атты повесіндегі басты кейіпкер неліктен кино?а бар?ан сайын ?зімен кішкентай баланы ілестіріп алып ж?рді? Жауаптар ?р алуан болды. Оларды? арасынан е? жасампазын та?дап алу ?иын?а со?ты. Алайда со?ан ?арамастан 6-сынып, 8-сынып ж?не 9-сынып же?імпаз атанды. ??тты?таймыз!

Мектеп гимніні? «… біз барлы? с?ра??а жауап береміз» деген с?здерін іске асыру ма?сатында студенттер ?мірді? ?р саласыны?: асты?, медицинаны?, к?лікті? уа?ыт ке?істігіндегі кезектілігін тапты. Ал сіздер білесіздер ме, ?айсысы алдымен шы?арылды: т?з ба, ?лде балм?зда? па? ?ан тапсыру банкі ме, ?лде пенициллин бе? Радиобелсенді ?оз?алт?ыш па, ?лде ?ауіпсіздік белбеуі ме?

«С?ра?тар о?ай болмады, — дейді 6-сынып студенті Аяжан, — мысалы, балм?зда?ты? т?здан ерте ойлап табыл?анын білмеппін. Мен ?зім ?шін к?п жа?алы? аштым. Сондай-а?, мені? ойымша, мен зияткерлік казино?а дайын сия?тымын».

Бізді? студенттер ?деттен тыс м?селелерді шешіп ?ана ?оймай, дизайн мен технология?а шы?армашылы? ынтамен кірісе-де алады. «Жасампазды? ?німі болып табылатын зат жасап шы?ар» — студенттерге осындай, ал?аш ?ара?анда тым ?иын тапсырма берілді. Студенттер тек со??ы ?німді шы?арып ?ана ?оймай, со?ан ?ыс?аметражды фильм-де т?сіруі тиіс болды. «Арал корольдері» тобы толы? ма?ынада кеш корольдері екенін д?лелдеді!

Ж?ма к?нгі ?орытынды ассамблея толы?тай шы?армашылы? ?дерісіне арналды. Б?л к?нні? е? ма?ызды с?ті ретінде мектеп асханасынан сыйлы? — ?р т?рлі та?амдардан карвинг ?сынылды!

«Жасампазды? — бізді? ?мірімізді? ма?ызды б?лігі екенін жа?сы т?сінемін, — деп ?з пікірімен б?лісті 6-сынып о?ушысы ?ди, — шы?армашылы? ж?не жасап шы?ару ?дерісі бізді? ?мірімізге ?андай да бір жа?алы? пен ?семдік алып келуге к?мектеседі. Мен „Жасампазды? зауытында“ болдым, — бізді? мектеп б?рышымыз осылай аталады, онда біз ?р т?рлі фигуралар жасады?, мен онда макароннан, к?ріштен, ермексаздан ж?не желімнен к?п ?ызы?ты формалар жасап шы?ардым. ?те ?ызы?ты болды».

«Адам — жасампаз» аптасы ж?ма к?ні ая?талды, алайда «біз ?айтадан шы?армашылы?пен айналысу ?шін келесі жылды асы?а к?тудеміз» — дейді Аяжан аптаны ?орытындылай отырып.

Эльвира С?рсенова 
«Адам — Жасампаз» ?С жетекшісі


Талдама
мен қолдау