Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

?згерістер лебі

?згерістер лебі 15.02.2014

2014 жылды? 14, а?панында Астана ?. «Думан» ойын-сауы? орталы?ында «?згерістер лебі» атты Балалар Шы?армашылы?ыны? II Инклюзивті Фестивалі ?тті.

?аланы? бас?а білім ордаларымен ?атар осы іс-шара?а ?атысу д?ст?рін мирасты?тар CAS координаторы Мисс Г?лдананы? жетекшілігімен ж?зеге асырды.

Фестивальді? негізгі ма?саты — денсаулы?ы шектеулі адамдарды біріктіретін инклюзивті шы?армашылы? ке?істік ??ру, балаларды? шы?армашылы? ?абілеттерін ашу?а, дарындары мен м?дени ерекшеліктерін дамыту?а, сондай-а? оларды шыдамдылы?, т?сіністік, ?згешеліктерге ??рмет аясында инклюзивті ?о?амда т?уелсіз ?мір с?руге даярлау.

Балаларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту?а ж?не оларды? бойына т?сіністік пен ??рметті сі?іруге ба?ыттал?ан фестиваль ма?саты е? жо?ар?ы-де?гейде ж?зеге асырылды деп сенімді т?рде айта аламыз. Керемет жар?ын ?н, би ж?не бас?а да к?ркем ?нер т?рлері — OceanArt ?йымыны? балалары мен «Мирас» мектебі о?ушыларыны? бірігіп жаса?ан ж?мыстарыны? н?тижесі со?ан ай?а? бола алады. Мирасты?тарды? OceanArt ?йымыны? балаларымен бірігіп орында?ан хип-хоп стиліндегі биі барлы?ына ерекше ?сер ?алдырды. Шынында да, стильді, ?рі жігерлі ?ойылым болды. Алайда одан да ма?ыздысы, ?атысушылар ?здеріні? бірігіп жаса?ан ж?мыстарына ?ызы?ушылы? танытып, одан керемет жа?ымды эмоциялар мен тамаша ?сер алды.

ДЦП ауруымен ауыратын Айша атты дарынды ?ыз бала орында?ан, а?ылшын тіліндегі «Love you like a love song» ?ні к?рермендерге тамаша ?сер ?алдырып, к??ілдерін жібітіп жіберді. Бэкграундта оны бізді? мектепті? о?ушылары ?олдап, би биледі. Б?л біріккен ж?мысты? н?тижесінде ?те ?серлі, ж?рекке жылы номер шы?ты. К?рермендер оны то?таусыз ду ?ол шапала?пен ж?не риза бол?ан кейіппен шы?арып салды.

М?ндай фестиваль — адамдарды? рухани байлы?тарын арттыра т?сетін біріккен ж?мыс ?лгісі. Біздер, мирасты?тар та?дыр тал?ысымен ?иын ?мірлік жа?дайда ?ал?ан балаларды? ж?здеріне шынайы к?лкі, ж?ректеріне болаша??а деген ?міт ?ялат?анымыз?а, бір с?збен айт?анда оларды? ж?ректеріне жол тап?анымыз?а ?уаныштымыз. Екінші жа?ынан, мені?ше, осындай кездесулерде біз шыдамдылы?, аяушылы?, таза с?йіспеншілік пен т?сіністік т?різді ма?ызды ?асиеттерді бойымыз?а сі?іреміз. Мирас мектебі бас?а адамдарды? ?міріне деген адамгершілікті ?атынасын к?рсете отырып, ?зіні? о?ушыларыны? бойына шынайы адами ??ндылы?тарды дарытатынын мен ма?тан т?тамын.

Репортажды дайында?ан IBDP о?ушысы Адель Оразалиева


Талдама
мен қолдау