Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Ана тілі к?ні: 21 а?пан 2014 жыл

Ана тілі к?ні: 21 а?пан 2014 жыл 21.02.2014

«Тілдерді? ?ылыми салада ?олданылатын ?лкен б?лігін жергілікті тілдер ??райды. Сонымен бірге олар к?рделі ?ауіпке душар болып отыр. Тілдерден бас тарту сол тілде с?йлейтін адамдардан теріс айналу?а, сол адамдарды? ?ылыми білімге деген фундаменталды ???ы?ына шек ?ою?а ?кеп со?ады».
Ирина Бокова, ЮНЕСКО Бас Директоры

?лемдік азаматтылы?ты т?рбиелеуге мейлінше ы?пал ету ма?сатында ЮНЕСКО к?птілді білім беруді? ма?ыздылы?ына б?рын?ыдан да к?п м?н береді.

ЮНЕСКО бойынша, «?лемдік азаматтылы?ты т?рбиелеу жергілікті ж?не ?лемдік-де?гейдегі ?аламды? м?селелерді шешуде белсенді р?л ат?аратын ж?не б?рын?ыдан ?ділетті, бейбіт, толерантты, инклюзивті, ?ауіпсіз ?рі т?ра?ты ?о?амны? ??рылуына ?з ?лесін ?осу?а талпынатын т?л?алар ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан».

ЮНЕСКО екітілді ж?не к?птілді о?ыту ?дістерін ?олдана отырып, мектепке дейін ана тілінде білім беруді ?олдайды, себебі б?л одан ар?ы білім алу?а т?ра?ты негіз болады. Кішкентай балалармен ?йде ж?не мектепке дейінгі мекемелерде ана тілін ?олдану оларды біртіндеп ана тілінде сауатты болу?а, одан кейін мектепте о?у барысында екінші тілді (м?мкін болса, мемлекеттік тілді) ме?геруге дайындайды.

Ассоциациялан?ан ЮНЕСКО мектебі бола отырып, «Мирас» Халы?аралы? мектебі студенттерді? ана тілін о?ып, пайдалануына ?олжетімділікті ?амтамасыз етеді. Оны? ма?ыздылы?ы жа?артыл?ан Тіл саясатында, бізді? ?р т?рлі тілдердегі баспа ж?не мультимедиялы? ??жаттарды ке?ейтуге талпынуымызбен ж?не Студенттерді? ана тілдерін ?олдау ба?дарламасын ??растыру ж?не енгізу бойынша ж?мыспен расталды.

Халы?аралы? Бакалавриатта заманауи білім беруді? ж?не к?птілді білім беруді? «фактісі, ???ы?ы ж?не ресурсы» болып таныл?ан к?птілділік идеяларын ал?а тарта отырып, биыл?ы Ана тілі к?ніні? ба?дарламасы саны ?сіп келе жат?ан бізді? студенттерді? ана тілдерін насихаттайтын ке? к?лемдегі іс-шараларды ?амтыды. К?птілділік идеяларын ЮНЕСКО «Білім беру парадигмасында ?ш тілді: ана тілін, айма?ты? немесе мемлекеттік тілді ж?не халы?аралы? тілді ?олдану» деп аны?тайды. Осылайша, 5-сыныптан бастап Дипломды? ба?дарламаны? 1-курсына дейінгі студенттерге ма?ала жазу?а келесідей та?ырыптар ?сынылды: «Мен ?шін ана тілі деген не?», «Тіл — даралы?ты? белгісі». Студенттерді? ж?мыстары Бастауыш ж?не Негізгі мектеп атриумдарында?ы дисплейлерді безендірді. Жо?ар?ы сынып студенттері ЮНЕСКО ?зірлеген «Жойылып бара жат?ан тілдер туралы жиі ?ойылатын с?ра?тар» сауалнамасыны? негізінде ж?ргізілген зерттеуге ?атысты. М?нда студенттер ?здеріні? жауаптарын ?йым ?сын?ан жауаптармен салыстырып, ?орытынды жасау?а м?мкіндік алды. Кітапханашылар ?йымдастыр?ан «К?птілді ?лем аш» кампаниясы мектеп ?о?амыны? ?олдауына тап болып, одар ?рі дамытылды. Сонымен ?атар, Бастауыш ж?не Негізгі мектеп студенттері мектеп ?ауымдасты?ыны? ?р т?рлі тілдерінде бірнеше негізгі с?йлемдерді айту бойынша т?жірибе алып, ?азіргі кезде б?л с?йлемдер дисплейлерде к?рініс тапты. Б?л дисплейлер болаша?та б?кіл мектеп бойынша «м?дениеттерді? мобильді б?рыштарына» айналады деп сенеміз. 2014 жылды? 21, а?панында ?ткізілген ?орытынды ассамблея осы к?нні?, я?ни Ана тілі к?ніні? шары?тау шегі болды. Негізгі мектепті? барлы? ?йлеріні? ?кілдері бізді? студенттерді? ана тілдерін ж?не ?сіресе м?дениеттерін насихаттайтын ?здеріні? презентацияларын жасады. Презентацияларды 4–11 сыныптарды? ж?не Дипломды? ба?дарламаны? студенттері мен м??алімдерінен ??рыл?ан аудитория жылы ?арсы алды. Осы Ана тілі К?ні бізді? ?сіп келе жат?ан м?дениетаралы? ?о?амда?ы к?птілділікті дамыту бойынша мектепішілік кампания ?йымдыстыру?а т?рткі боларына сенеміз.

Осы ма?аланы дайындау барысында пайдаланыл?ан ??жат?а сілтеме:
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day-2014/

Анатолий Кузнецов
Тіл политикасын дамыту координаторы


Талдама
мен қолдау