Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Алматыда?ы Б?? ?лгісі

Алматыда?ы Б?? ?лгісі 03.03.2014

26, а?пан мен 1 наурыз аралы?ында бізді? мектебімізді? о?ушылары Алматыда ?ткен Б?? конференциясына ?атысу?а жа?сы м?мкіндік алды. Чумакова Полина, Сады?бекова Ботаг?з, Алимов Ноян ж?не Алимов Бекарыс сия?ты т?рт о?ушымыз ?р т?рлі елдерді? делегаттары болып, ?аза?станны? бас?а да о?ушыларымен бірге халы?аралы? м?селелер мен оларды шешу жолдарын тал?ылады.Б?? ?лгісіні? ?ш ба?ыты бар:

  • ?кілдерді та?дау ар?ылы спикерлер тізімі аны?талатын ресми дебаттар. Спикерлерді? ?сын?ан м?селелерін ?арастырумен айналысатын делегаттар.
  • Сайлау алды ке?есі (т?ра?аны? ба?ылауымен). Делегаттарды? ресми ке?есуі ?теді. С?ра?тарды т?ра?а та?дайды. Сайлау алды ке?есі (т?ра?аны? ба?ылауынсыз). Делегаттар ресми емес жа?дайда пайда бол?ан м?селелерлі тал?ылайды. Одан кейін ?андай да бір елге дауыс беру ж?ргізіледі.
  • Резолюция. Б?л кез келген дебаттар негізі. Резолюция кездесуді? ж?не одан ар?ы келісс?здерді? ?орытындысын шешеді.

Бізді? мектебімізді? о?ушылары елдерді? лайы?ты ?кілдері мен делегаттары бола алып, бас?а балалармен топта жа?сы ж?мыс істей ал?анды?ын атап ?ту керек. Чумакова Полинаны? с?йлеген с?зіні? тере? ойлы ж?не сенімді бол?аны соншалы?ты, ба?ылаушылар оны? жемісті е?бегі ?шін ?здеріні? ризашылы?ын білдіргені біз ?шін ерекше ?уантарлы? жа?дай. Бізді? о?ушылар?а конференцияда делегат болу ?нады, олар келесі жыл?ы конференция?а ?атысу?а деген ?лкен ынталарын білдірді.

Гульдана Несипбаева 
??С лидері


Талдама
мен қолдау