Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

МУР жеке жобасы

МУР жеке жобасы 14.03.2014

Оныншы сынып студенттеріні? бірнеше апта бой?ы ?ажырлы е?бегіні? н?тижесі болып табылатын жеке жобалар 13-наурызда ?сынылды. К?рме тамаша ?тті! Негізгі ж?не жо?ар?ы мектеп атриумы студенттер ?здеріні? ?ызы?ушылы?тарын, ?абілеттерін ж?не жобаларын к?рсете алатын керемет арена?а айналды. О?у жылы ая?талып ?ал?анда МУР студенттеріні? шы?армашылы?ында шек жо? т?різді: динозаврлар, акулалар, к?н ?уаты ж?не бас?а да ?ылыми та?ырыптардан бастап керемет шоколад, спорт, киім ?лгілері мен ?леуметтік бейімделу м?селелеріне дейін. О?ушылар осы к?рмеге келген к?рермендерді? с?ра?тарына сенімді т?рде жауап беріп жаты. И?, ?ажырлы е?бекпен ?ол жеткізген н?тиже; к?птеген о?ушылар ?з та?ырыптарымен «туыс» болып кеткендей. Олар ?ылыми-зерттеу ж?мыстарын ?лі са?ынатын болады.

Жеке жоба неліктен соншалы?ты ма?ызды?

МУР жеке жобасы о?ушылар?а жа?алы?ты, оларды ?ызы?тыратын м?селені зерттеуге ?атысу?а м?мкіндік береді. Олар та?ырыптарды та?дап, оларды ?аламды? болаша? тарапынан ?арастырады. Б?л зор к?ш-жігерді, табандылы?ты, жоспарлауды, ойлануды, дамы?ан ?йымдасу, уа?ытты бас?ару, зерттеу ж?не презентация ?абілеттерін ?ажет етеді. Бас?аша айт?анда, б?л о?ушылар?а дербес ж?мыс істеп, ?з ж?мыстарын сын т?р?ысынан ба?алау?а м?мкіндік беретін МУР-да?ы о?уды? кульминациялы? тапсырма болып табылады. Жеке жоба Халы?аралы? Бакалавриатты? Дипломды? ба?дарламасы бойынша о?у кезіндегі ?лкен эссе жасау ж?мысына ж?не университетте ?ылыми ж?мыстар жазу?а жа?сы дайынды? болып табылады.

Жобаны? ?ызы?ты аспектілеріні? бірі, сіз жіберген ?ателері?із ?шін ?пай жо?алтпайсыз; Сіз не д?рыс емес екенін аны?тап, ?андай да бір затты орындауды? ?здік т?сілін ?сына аласыз. Б?л м?селелерді шешуді? т?рлі т?сілдерін пайдалану ?абілетін к?рсету, себебі шынайы ?мірде біз осылар?а ??сас м?селелермен жиі кездесеміз.

К?ргендерімізге с?йене отырып, б?л жобаларды жасау барысында балалар ?иынды?тар?а тап болма?ан сия?ты, себебі барлы? жобалар ?ызы?ты болды, ?рі жо?ары-де?гейде ?сынылды.

Жарайсы?дар, 10-сынып о?ушылары — а? жол!

Пола Престон
МУР координаторыны? орынбасары


Талдама
мен қолдау