Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

«Мирас» мектебіндегі ?нер саласында?ы ма?ызды шаралар

«Мирас» мектебіндегі ?нер саласында?ы ма?ызды шаралар 21.04.2014

2014 жылды? к?ктемі Астана ?аласында?ы Халы?аралы? «Мирас» мектебіне к?птеген жар?ын о?и?алар алып келді. Халы?аралы? Бакалавриатты? Дипломды? Ба?дарламасы т?лектеріні? Т?уелсіздік Сарайында ?ткен К?ркем?нер к?рмесі ма?ызды о?и?аларды? бірі болды.

Дипломды? Ба?дарламаны? студенттері екі жылды? Бейнелеу ?нері курсын ая?тап, ХБ емтиханыны? талаптары бойынша ?з ж?мыстарын к?рсетулері керек еді. Тамаша, сапалы ж?мыстар (картиналар, суреттер, фотосуреттер мен м?сіндер) Д?ниеж?зілік К?ркем?нер ?орыны? назары мен ?олдауына лайы? болды. ?ор Президенті ?білдина М. ханым т?лектерге ?з ж?мыстарын Т?уелсіздік Сарайыны? галереясына орналастыру?а м?мкіндік берді. 12 наурызда «Мирас» мектебіні? ?кімшілігі мен м??алімдері ж?не бас?а да белгілі ?она?тар ?атыс?ан ашылу салтанаты ?тті.

Адель Жанекен: «Халы?аралы? Бакалавриатты? Дипломды? Ба?дарламасында о?у?а итермелеген басты себептерді? бірі — бейнелеу ?нері бойынша тере?ірек білім алу м?мкіндігі. Мен MYP ба?дарламасыны? т?легі бол?анды?тан, бейнелеу ?нері бойынша жа?сы білімім мен да?дыларым болды. Дегенмен одан да жо?ары-де?гейге ?ол жеткізгім келді, сонды?тан Дипломды? Ба?дарламаны? ?нер курсы мені? ай?ын та?дауым болды. Курс барысында бейнелеу ?неріні? бірнеше шеберлерімен таныстым. Оларды? ?р?айсысы мені? ж?мыстарыма ?з тарапынан ?сер етті. Мені? к?ркем?нерді тануыма Джексон Полок пен оны? «тамшылар мен шашырандылар» деп аталатын бірегей техникасы ерекше ы?пал жасады. Оны? ж?мыстары мені? Абстрактылы Экспрессионизм бойынша танымымды тере?детіп ?ана ?оймай, жалпы ?нерге деген к?з?арасымды ?згертті» — деп жазды.

Тины Бёрнойды? пікірі бойынша «Дипломды? Ба?дарламаны? ?нер курсы студенттерді ?р т?рлі суретшілерді? техникаларын зерттеп, дифференциалды т?сілдермен танысуды дамыту?а ынталантырады. Мені? да?дыларым жетіліп, ?нерді зерттеудегі ??лшынысыма жа?дай жасады. Курс барысында мен ?р т?рлі материалдар мен ?дістемелерді пайдаландым: шпательмен ж?не ?ыл?аламдармен май бояу, балшы?, папье-маше, фотография, акварель бояулар ж?не к?йдіру ?дістемесі».

«Мирас» мектебінде елеулі о?и?а?а айнал?ан келесі іс-шара — Хас Санат к?рмесіні? К?ктемгі К?ркем Салоны. «Мирас» мектебіні? IBDP1 о?ушысы, Арина Симонова ?аза?станны? 47 ?атысушысыны? ішінде ?тініш беріп, ?зіні? ж?мысын к?рсетті. Ол к?ркем колледждер мен университеттерді? студенттері мен т?лектерімен жарысып, е? жас ?атысушы атанды. Оны? ж?мысы жюри та?дауына ие болып, ашылуы 15 с?уір к?ні бол?ан к?рмеге ?атысу?а ?абылданды. Аринаны? ж?мысы сондай-а? к?рме тізімдемесінде жарияланды. Аринаны? к?сіби суретші болу ма?сатын ескерсек, оны? к?ркем саяхатта?ы б?л ал?аш?ы ?адамы ?аншалы?ты ма?ызды екенін т?сінеміз.

Халы?аралы? Бакалавриатты? Дипломды? Ба?дарламасы бізді? студенттерімізге керемет м?мкіндіктер ашатынын ма?тана айта аламыз. Бейнелеу ?нері курсы студенттерге ?здеріні? ерекше идеялары мен ?абілеттерін к?рсету да?дыларын дарытады.

Анна Ярошенко
Бейнелеу ?нері м??алімі


Талдама
мен қолдау